Įstatai

KLUBO BOULES LT
Į S T A T A I

 1. Bendrosios nuostatos
  KLUBAS BOULES LT (toliau – Klubas) yra savanoriška, savarankiška asociacija, narystės pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius bei fizinius asmenis, kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius petankės sportą.
  Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke, antspaudą su savo pavadinimu, simboliką.
  Klubas veikia laikydamasis Lietuos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo, bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės norminių aktų, bei šių įstatų.
  Klubas už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu. Klubas neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Klubo prievoles.
  Klubas savo veiklą grindžia viešumo, savivaldos, kolektyvinio sprendimo priėmimo (vadovavimo) ir visų lygių vadovaujančių organų rinkimo, būtino periodiškumo atsiskaitymo išrinkusioms organizacijoms, kolegialumo ir asmeninės atsakomybės už pareigų ir pavedimų atlikimą principais.
  Klubas veikia per savo organus. Santykius su kitomis organizacijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžia susitarimais ir sutartimis.
  Klubo adresas: V. Landsbergio- Žemkalnio 9-46, Kaunas, Lietuvos Respublika.
  Klubo veiklos trukmė – neterminuota.
  Klubo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
  Klubas veikia visoje Lietuvos Respublikoje.
 2. Klubo tikslai ir uždaviniai
  2.1. Klubo tikslai ir uždaviniai:
  2.1.1. Vienyti savo narius, siekiant plėtoti ir populiarinti petankės sportą
  2.1.3. Organizuoti petankės sporto čempionatus bei kitas petankės varžybas ir/ar žaidynes.
  2.1.4. Rengti ir įgyvendinti ilgalaikę petankės sporto plėtojimo programą.
  2.1.5. Bendradarbiauti su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, vystančiomis ir remiančiomis kūno kultūrą ir sportą.
  2.1.6. Bendradarbiauti su kitų šalių petankės sporto asociacijomis, federacijomis ir nacionaliniais petankės klubais.
  2.1.7. Atstovauti petankės sporto interesus Tarptautinėje petankės federacijoje.
  2.1.9. Organizuoti petankės sporto žaidynes, mokymus, instruktažus, narių-žaidėjų suvažiavimus, šventes, supažindinti visuomenę su petankės žaidimu ir tradicijomis.
  2.2. Klubas, siekdamas numatytų tikslų ir įgyvendindamas uždavinius, gali:
  2.2.1. Priimti individualaus ir (ar) norminio pobūdžio sprendimus petankės sporto klausimais, kurie yra privalomi Klubo nariams.
  2.2.2. Išduoti Klubo licencijas (pareiškėjų, žaidėjų, varžybų organizavimo, teisėjų, aikštės).
  2.2.3. Sudaryti ir tvirtinti petankės sporto renginių/ žaidynių/ sueigų kasmetinį kalendorių.
  2.2.4. Skelbti dokumentus susijusius su petankės sportu.
  2.2.5. Vykdyti įstatymų priskirtas Klubo narių disciplinos užtikrinimo funkcijas.
  2.2.6. Siekiant įgyvendinti savo veiklos tikslus Klubas gali bet kokia komercine ir nekomercine veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams.
  2.3. Klubas veiklą, kuri yra licencijuojama, vykdyti gali tik gavusi atitinkamas licencijas.
  2.4. Klubas turi teisę gauti paramą bei tiekti ar panaudoti ją visais įstatuose nurodytais Klubo veiklos tikslais ir visais kitais Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme bei kituose norminiuose dokumentuose numatytais visuomenei naudingais tikslais.
 3. Klubo nariai: naujų narių priėmimo, narių išstojimo, narystės suspendavimo bei narių pašalinimo iš Klubo tvarka ir sąlygos
  3.1. Minimalus Klubo narių skaičius yra trys. Klubo nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie kultivuoja petankės sportą ar jį remia.
  3.2. Juridinis arba fizinis asmuo pareiškęs norą tapti Klubo nariu, privalo pateikti:
  3.2.1. rašytinį prašymą Klubo pirmininkui.
  3.2.2. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduotą registravimo pažymėjimo kopiją (tik juridinis asmuo).
  3.2.3. Jei narystės siekianti organizacija turi narių, tai pateikiamas jų sąrašas.
  3.3. Patenkinus prašymą, priimtasis narys stojamąjį ir nario mokestį sumoka visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka.
  3.4. Nariai, pranešę raštu Klubui, gali išstoti ar suspenduoti savo narystę Klube.
  3.5. Klubo nario, nesilaikančio šių Įstatų, materialinių įsipareigojimų ar kitaip darančio Klubo materialinę ar moralinę žalą, narystė visuotinio narių susirinkimo sprendimu suspenduojama arba nutraukiama.
  3.6. Išstojusių ar pašalintų iš Klubo narių stojamieji, metiniai mokesčiai, dovanos, kitos atiduotos lėšos ar turtas negrąžinami. Likviduojant Klubą šiems nariams Klubo turto dalis negali būti skiriama.
 4. Klubo narių teisės ir pareigos
  4.1. Klubo narių teisės:
  4.1.1. Gauti Klubo nario pažymėjimą;
  4.1.2. Naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
  4.1.3. Dalyvauti Klubo veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Klubo valdymo organams.
  4.1.4. Gauti iš Klubo informaciją apie Klubo veiklą.
  4.1.5. Dalyvauti ir balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime.
  4.1.6. Siūlyti savo atstovus į Klubo visuotinį narių susirinkimą.
  4.1.7. Bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
  4.2. Klubo narių pareigos:
  4.2.1. Laikytis šių Įstatų.
  4.2.2. Vykdyti Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimus.
  4.2.3. Nustatyta tvarka mokėti visuotinio narių susirinkimo nustatyta nario mokestį.
  4.2.4. Neužsiimti veikla, kenkiančia petankės sportui ir (ar) Klubo prestižui.
 5. Klubo organai
  5.1. Klubas įgyja civilines teises ir pareigas per savo organus, kurie veikia pagal įstatymus ir šiuos įstatus. Klubo organai yra šie:
  5.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;
  5.1.2. Valdymo organas – vadovas – pirmininkas (vienasmenis valdymo organas).
  5.1.3. Kolegialus valdymo organas nesudaromas.
 6. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei sprendimų priėmimo tvarka
  6.1. Visuotinis narių susirinkimas gali būti:
  6.1.1. Kartą kalendoriniuose metuose vykstantys eiliniai visuotiniai narių susirinkimai;
  6.1.2. Neeiliniai narių visuotiniai narių susirinkimai;
  6.1.3. Visuotinį narių susirinkimą šaukia pirmininkas. Susirinkimo data ir darbotvarkės projektas išsiunčiami registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki jo pradžios. Nariai savo pasiūlymus dėl darbotvarkės projekto, kitų papildomų klausimų gali pateikti raštu ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio narių susirinkimo. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė ir su ja susijusi medžiaga nariams išsiunčiami registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos.
  6.2. Eilinis visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kovo mėnesio 10 dienos.
  6.3. Visuotinis narių susirinkimas:
  6.3.1. Keičia Klubo įstatus. Klausimai, susiję su šio dokumento keitimu nustatyta tvarka turi būti įtraukti į išankstinę visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę.
  6.3.2. Numato ir nustato Klubo darbo veiklos kryptis ir formas.
  6.3.4. Renka ir atšaukia pirmininką.
  6.3.5. Tvirtina Klubo narių stojamojo ir nario mokesčio dydį, bei nustato šių mokesčių mokėjimo tvarką.
  6.3.6. Priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
  6.3.7. Nustato dokumentų apie Klubo veiklą pateikimo nariams tvarką.
  6.3.8. Priima sprendimus dėl Klubo atstovybių ir/ar filialų steigimo/veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo, valdymo organų skyrimo/atšaukimo.
  6.4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau nei pusė narių. Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau, balsavimo metu dalyvaujančių, narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Visuotinio narių susirinkimo sprendimai dėl klausimų, numatytų šių įstatų 6.3.1. ir 6.3.6. punktuose priimami ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma. Pirmininko rinkimas ir atšaukimas nepasibaigus kadencijos laikui priimami absoliučia narių dauguma. Pirmininko rinkimų balsavimai yra slapti.
  6.5. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo dienos šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek narių dalyvauja susirinkime.
  6.6. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas raštiškai to pareikalavus daugiau nei pusei narių vėliausiai per vieną mėnesį nuo reikalavimo jį sušaukti. Apie jo datą, vietą ir sušaukimo priežastį nariams turi būti pranešta asmeniškai pasirašytinai arba registruotu laišku. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas svarsto tik tuos klausimus, dėl kurio buvo sušauktas.
  6.7. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai protokoluojami.
 7. Klubo Pirmininkas
  7.1. Visuotinis narių susirinkimas vienerių metų kadencijai renka pirmininką.
  7.2. Pirmininkas:
  7.2.1. Leidžia įsakymus, nustatyta tvarka atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose, suteikia įgaliojimus ir prokūras.
  7.2.2. Pasirašo sutartis.
  7.2.3. Atstovauja Klubą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
  7.2.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikia savo darbo ataskaitą.
 8. Klubo dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams bei skelbimo tvarka
  8.1. Dokumentų apie Klubo veiklą pateikimo nariams tvarką atskiru dokumentu tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.
  8.2. Pranešimai, skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami įstatymų numatyta tvarka dienraštyje „Kauno diena“.
  8.3. Bet kuri kita Klubo informacija skelbiama Klubo elektroniniame puslapyje.
 9. Filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka
  9.1. Sprendimus dėl Klubo atstovybių ir/ar filialų steigimo/veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo, valdymo organų skyrimo/atšaukimo, vadovaudamasis šiais Įstatais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Pirmininko teikimu, priima Visuotinis narių susirinkimas.
 10. Įstatų keitimo tvarka
  10.1. Šie Įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme nustatyta procedūra tik Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuris buvo priimtas ne mažiau kaip 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.
 11. Baigiamosios nuostatos
  11.1. Šie Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos. Įstatai surašyti lietuvių kalba trimis egzemplioriais.

Kaunas, du tūkstančiai aštuntųjų metų birželio penktoji diena.

Įgaliotas asmuo Nerijus Kukcinavičius